Metro TV

Kania Sutisnawinata

Outlet: 
Metro TV
Country: 
Indonesia

Zelda Savitri

Outlet: 
Metro TV
Country: 
Indonesia

Shanti Ruwyastuti

Outlet: 
Metro TV
Country: 
Indonesia

Putri Ayuningtyas

Outlet: 
Metro TV
Country: 
Indonesia